Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Handboek

Menu-item Klant

...

 

 • Titel: aanspreektitel van de klant. Aanspreektitels kunnen aangemaakt worden via menu Systeem - Aanspreektitels. Het volgende scherm verschijnt: Via het optiemenu of de toetscombinatie Alt + Insert kan een nieuwe aanspreektitel toegevoegd worden. Ook kan een aanspreektitel gewijzigd worden door op de betreffende regel te gaan staan en de aanspreektitel te wijzigen
 • Klantnummer: nummer van de klant; elk nummer mag slechts éénmaal voorkomen in het klantenbestand
 • Voornaam: voornaam van de klant
 • Tussenvoegsel: tussenvoegsel van de klant, bijvoorbeeld de of van
 • Achternaam: achternaam van de klant; elke naamcombinatie mag slechts éénmaal voorkomen in het klantenbestand
 • Adres, postcode, plaats en land: adresgegevens van de klant
 • Telefoon en fax: telefoon- en faxgegevens van de klant
 • Bank/Giro: bank- of girogegevens van de klant
 • Geboorte: geboortedatum van de klant
 • E-mail: e-mailadres van de klant.
 • Status: met deze knop kan het geheel van geregistreerde verkopen van de betreffende klant overzichtelijk worden gepresenteerd
 • Opmerkingen: met de opmerkingenknop verschijnt een scherm waarop extra gegevens over deze klant kunnen worden ingevoerd. Een kruisje geeft aan dat er opmerkingen bestaan
 • Controleknoppen en- menu: deze hebben hun standaard uitwerking. Voor de verwijderknop geldt nog dat een klant alleen kan worden verwijderd als hij niet elders in het systeem nodig is
 • Mailmerge: voor het overnemen van klantgegevens naar onder andere tekstverwerkingsprogramma's

 

 

De klanten in het klantenbestand kunnen, indien gewenst, in omzetgroepen worden ingedeeld. Bij het maken van overzichten binnen Softwear kunnen deze groepen worden gebruikt om snel bepaalde selecties in het klantenbestand aan te geven. In bovenstaand voorbeeld kunnen nu snel die klanten geselecteerd worden om ze als eerste uit te nodigen voor de nieuwe collectie. Het is geheel aan de wensen van de organisatie hoe van deze omzetgroepen gebruik wordt gemaakt.
Als men er gebruik van maakt dan verdient het aanbeveling om deze gegevens in te voeren op het moment dat de klantgegevens ingevoerd worden om te voorkomen dat het hele klantenbestand doorlopen moet worden om een groepering achteraf aan te brengen (waar buiten het dubbele werk verder niets op tegen is).

...

De overzichten vragen eerst in een klanten meerkeuzescherm de klanten die in het overzicht opgenomen moeten worden. Met dit scherm verschijnt ook het selectie menu selectiemenu in de menubalk. In dit menu staan opties om één, alle of geen van de klanten in het scherm te kiezen. Een gekozen klant wordt gemarkeerd met een #-teken. Met de opties toevoegen en beperken kunt u op kunnen geavanceerde wijze selecties makenworden gemaakt.

Op de verkorte klantenlijst worden de volgende gegevens afgedrukt:

 • Naam, adres, postcode, plaats en land: adresgegevens NAW-gegevens van de klant
 • Telefoon en fax: telefoon- en faxgegevens van de klant
 • Klantnummer: het klantnummer
 • Geboortedatum: de geboortedatum van de klant
 • E-mailadres: het e-mailadres van de klant

...

Mailmergefaciliteiten kunnen op 2 verschillende manieren gebruikt worden.
Ofwel om een (standaard) brief of fax te adresseren aan één adres of om een mailing te verzorgen naar een selectie van adressen uit het klanten bestandklantenbestand.

De knop Mailmerge knop op  op het klanten invoerscherm klanteninvoerscherm start het tekstverwekings-programma tekstverwekingsprogramma MS-Word (indien op uw de computer geïnstalleerd) en laat u een eerder gemaakt samenvoegdocument kiezen. Het adressenbestand bevat op dat moment alleen de door u gekozen debiteur.
De optie Mailmerge optie in  in het menu Klanten /- Overzichten laat u maakt een selectie maken uit het debiteuren bestand debiteurenbestand om daarmee een samenvoegdocument te koppelen in MS-Word.
Het mailmerge adressenbestand mailmergadressenbestand wordt door SOFTWear altijd in uw Softwear altijd in de eigen directory voor tijdelijke opslag gezet (doorgaans C:\TMP of C:\WINDOWS\TEMP). Het mailmerge bestand mailmergebestand draagt altijd de naam mergelst.dbf en is een Foxpro FoxPro-bestand.
Raadpleeg uw de MS-Word-documentatie voor het gebruik van samenvoegdocumenten.

BELANGRIJK
Zorg ervoor dat tijdens de installatie van MS-Word op uw de computer de import faciliteiten importfaciliteiten voor Dbase/Foxpro FoxPro bestanden worden geïnstalleerd. Indien dit bij een reeds eerder geïnstalleerde MS-Word-versie is overgeslagen kunt u kan dit onderdeel alsnog installeren geïnstalleerd worden door het set-up programma upprogramma van MS-Word opnieuw te starten. Raadpleeg hiervoor de documentatie van MS-Word.

Dit overzicht werkt op dezelfde manier als de verkorte klantenlijst, met dien verstande dat nadat u de klanten hebt zijn geselecteerd u nog de vraag beantwoord moet beantwoorden worden welke omzetgroep u geprint wilt hebbenwordt.


Op de kies Kies omzetgroeplijst worden de volgende gegevens afgedrukt:

 

 • Naam, adres, postcode, plaats en land: adresgegevens van de klant

...

 

 • Telefoon en fax: telefoon- en faxgegevens van de klant

...

 

...

 • Klantnummer: het klantnummer

...

 

...

 • Geboortedatum: de geboortedatum van de klant

...

 

...

 • Omzetgroep: de waarde van de gekozen omzetgroep zoals aangegeven bij de klant

...

 

 

Dit rapport geeft de verkopen van een klant weer per artikel in totalen. U kunt met Met dit rapport wordt in één oogopslag zien getoond wat deze klant bij u heeft gekocht en voor welke bedragen.

Dit rapport geeft de verkopen van een klant weer per artikel per kleur per maat. U kunt met Met dit rapport precies zien wordt in één oogopslag getoond in welke kleur en in welke maat deze klant u het meest bij u koopt.

Dit overzicht geeft het bedrag weer wat deze klant nog aan u verschuldigd is.

Dit rapport geeft weer welke omzet u heeft is behaald over binnen een bepaalde periode. U geeft de datum grenzen in

Geef de datumgrenzen aan over welke periode u de omzet wilt zien, daarna selecteert u getoond moet worden en selecteer daarna de artikelen die u wilt bekijkenbekeken worden.


Let op! Dit rapport moet u groeperengegroepeerd worden, anders worden er alleen bedragen weergegeven.